Bưởi Đại minh, KL-ĐM-306-82
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
Vườn bưởi mang mã số: KL-HĐ-20-01 (KL: giống bưởi Khả Lĩnh; HĐ: trồng tại xã thôn ? – xã Đại Minh- [...]
0

TOP

X