Trung tâm hiện nay có tổng số 10 cán bộ làm việc tại Công ty, trong đó có 5 cán bộ là các chuyên gia, nhà khoa học tham gia làm việc bán thời gian với Công ty.

Đội ngũ cán bộ Công ty có:

  • 02 tiến sĩ
  • 03 thạc sĩ
  • 03 kỹ sư
  • 02 công nhân.